Práva Spotrebiteľa

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vážený spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad vyplnením formulára TU o odstúpení od zmluvy zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu BENEFIT LINE s.r.o., Horná 4, 90301, Senec, alebo e-mail: zakaznik@vazimsita.sk, obratom Vám prijatie odstúpenia potvrdíme rovnakou formou ako nám ho zašlete Vy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať aj iný formulár vyhovujúci podmienkam odstúpenia od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktoré nám zašlete poštou alebo emailom. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme poštou, alebo emailom.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám prosím nepoškodený, nerozbalený tovar späť alebo ho prineste na našu vyššie uvedenú adresu, alebo ho na nej osobne odovzdajte, v takomto prípade si vopred dohodnite stretnutie na tel.č.+421 911 323 363 a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.